Mihrimah Sultan Hamamý, Tarihçe ve Türk Hamam Kültürü

Kanuni Sultan Süleyman’ýn Hürrem Sultan’dan olan kýzý Mihrimah Sultan adýna Üsküdar ve Edirnekapý’da iki büyük cami ve külliyeyi Mimar Sinan’a yaptýrdýðý belirtiliyor. Bu tarihi eserleri ilginç kýlan özellik olarak, Edirnekapý’daki Mihrimah Sultan Camisi’nin tek minaresinin arkasýndan güneþ doðarken, Üsküdar’daki caminin iki minaresinin arasýnda ay doðmasý gösteriliyor. Mihrimah Sultan’ýn ismi Farsça’da ‘Mihr ü mah’ güneþ ve ay anlamýna geliyor.

Edirnekapý’da bulunan ve Mihrimah Sultan Cami Külliyesi’nin bir bölümü olan tarihi Mihrmah Sultan Hamamý, Tarihi kaynaklara göre, 1562-1565 yýllarýnda çifte hamam biçiminde, klasik dönemde yaygýn olan bir plan þemasýnda Mimar Sinan tarafýndan inþa edilmiþir. Mihrimah Sultan Hamamý, Türk Hamamý kültüründe önemli rol oynamaktadýr.

 

Bedensel ve Ruhsal Arýnma Geleneði

Buhar banyosunun faydalarý yýllar öncesinden biliniyordu. Bugün, buhar banyolarý cildi ve bedeni temizlemek (arýndýrma) ve toksinden arýndýrmak, kan dolaþýmýný arttýrmak, immun sistemi uyarmak ve komple bir fiziksel ve mental zindeliði desteklemek için gerekli bir metod olarak düþünülmüþtür. Buhar banyolarý kiþiyi gevþetir ve stresi azaltýr. Kas aðrýlarý ya da artritle görülen sýkýntýlar, sýcaðýn kaslarý gevþetmesi, aðrý ve inflamasyonu azaltmasýyla rahatlama meydana gelir. Astým ve alerjik sýkýntýsý olan kiþiler, sýcaðýn akciðerlerin hava yolunu geniþletmesi ile nefes alýþ veriþi kolaylaþýr. Sýcak, yaygýn soðuk algýnlýðýný tedavi etmez fakat týkanýklýðý azaltýr ve hýzlý toparlanmaya yardýmcý olur. Buhar banyolarý, deri kan akýmýný arttýrdýðý ve terlemeyi oluþturduðu için cildinize iyi gelir. Yetiþkin bir kiþi hamamda, ortalama bir saatte yaklaþýk 1 lt ter ya da su kaybeder.